События и мнения


Угәы узырхьша ажәабжь

Даара гәалсра дууп ап,суаа зегьы ҳзыҳәан Ҭырқәтәыла инхоз ҳџьынџьуаҩ Сезаи Папба иаамҭаӡамкәа ип,сҭазаара иалҵра.
Сезаи Папба даара аџьабаа ибахьан ап,суа рхылҵшьҭрақәеи ҳареи ҳаимадара арӷәӷәараҿы. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аан Ҭырқәтәылатәи ҳдиаспореи Ап,сни реимадараҿы ацхыраара ду ҟаиҵон.
Аибашьра анеилга ашьҭахьгьы Ап,сны Адәныҟатәи Аусқәа Рминистрраҿы аус иуан,  ҳхьып,шымра азхаҵара аус акыр дазаап,сахьан. Сезаи Папба, убас егьырҭгьы, Миумҭаз Ашамба днаргәылакны, ап,суаа адунеи иқәынхо зегьы реиҭеидҵара агәыӷра ҳазҭоз ракәын.
Уи игәалашәара лаша наунагӡа ҳгәаҿы иаанхоит.